ANBI

Vereniging Kinderboerderij ‘de Pijp’

RSIN: 008680930

Postbus:
Postbus 51265
1007 EG Amsterdam

Bezoekadres:
Kinderboerderij De Pijp
Lizzy Ansinghstraat 82
1072 RD Amsterdam

Doelstellingen

Het doel waar wij naar streven als kinderboerderij is in eerste instantie mens en dier dichter bij elkaar brengen. Door kinderen (en hun ouders) in contact te brengen met de dieren en hier ook actief een educatieve rol in te spelen word de horizon verbreed en de kennis en het begrip voor dieren vergroot.

Ook aan de hand van de vele soorten lessen die er geboden worden voor basisschoolleerlingen word er zo veel mogelijk getracht om een deel bewustwording te kweken waar heel veel dieren en producten vandaan komen en hoe hun natuurlijk gedrag er uit ziet.

Verder zien wij onze kinderboerderij ook wel als sociaal ontmoetingspunt tussen mensen en streven we ernaar om een zo vriendelijke en vrij mogelijke sfeer te behouden in onze groene parel tussen de grote gebouwen van Amsterdam. Allerlei verschillende mensen komen via de dieren in contact met elkaar en raken aan de praat.

Als derde is naar de kinderboerderij gaan natuurlijk een vorm van recreatie, de kinderen kunnen lekker spelen op een van de verschillende speeltoestellen of rennen in de tuin en ouders gaan lekker ergens op een bankje zitten om even te ontspannen.

De boerderij is dus een vorm van recreatie en educatie en ook een vorm van integratie.

Inkomsten en vermogensbeheer

Vereniging kinderboerderij de Pijp vergaart en beheert het vermogen als volgt.

Inkomsten:
Veruit het grootste deel van de inkomsten van de vereniging bestaat uit een exploitatiesubsidie afgegeven door het Amsterdamse stadsdeel Zuid. Hierna komen alle leden en donateurs die allen elk jaar een bijdrage leveren om de boerderij draaiende te houden. Verder is er nog een groot aantal kleine inkomsten waaronder anonieme giften, giften van bedrijven en een minimale verkoop van diverse producten waaronder merchandice en voer om de dieren te voeren.

De betaalde medewerkers zijn via een detacheringconstructie werkzaam op kinderboerderij de Pijp en worden betaald vanuit een loonsubsidie die jaarlijks aangevraagd wordt door en direct bij de detacheur terecht komt.

Beheer:
Het bestuur is als geheel verantwoordelijk voor alle uitgaven en legt jaarlijks verantwoording hierover af aan de leden van de Vereniging Kinderboerderij de Pijp tijdens de Algemene Ledenvergadering. Het daadwerkelijke beheer van het vermogen ligt bij de penningmeester; deze zorgt er voor dat alle dagelijkse uitgaven geschieden en dat subsidieaanvraag jaarlijks op tijd de deur uit gaat. Verder zorgt deze ook dat alle financiele jaarstukken goed verzorgd worden. De penningmeester wordt jaarlijks gecontroleerd door een kascommissie bestaande uit minimaal 2 leden.

Besteding:
De besteding van het vermogen is er volledig op gericht dat kinderboerderij de Pijp zijn doelstellingen haalt. Ons doel is kinderen (en volwassen) in contact te brengen met boerderijdieren en op een speelse wijze informatie over de dieren te verstrekken. Dit houdt in dat ons vermogen met name uitgegeven wordt aan educatieve voorzieningen, de verzorging van de dieren en het onderhoud van alle opstallen en groen op het terrein. Daarnaast is er een kleine reserve voor onvoorziene uitgaven en grote onderhoudsprojecten. 

Bestuurssamenstelling:

Op dit moment bestaat het bestuur uit 3 personen, te weten: 

Ronald Snip:                 Voorzitter
Maarten Nijens:            Secretaris
Koen de Kloet:              Penningmeester

Beloningsbeleid:

In principe worden er geen beloningen voor het werk bij de vereniging gehanteerd. Het personeel dat werkzaam is op de kinderboerderij is gedetacheerd vanuit Combiwel.

Jaarverslagen: