ANBI

Vereniging Kinderboerderij ‘de Pijp’

RSIN: 008680930

Postbus:
Postbus 51265
1007 EG Amsterdam

Bezoekadres:
Kinderboerderij De Pijp
Lizzy Ansinghstraat 82
1072 RD Amsterdam

Doelstellingen

Het doel waar wij naar streven als kinderboerderij is in eerste instantie mens en dier dichter bij elkaar brengen. Door kinderen (en hun ouders) in contact te brengen met de dieren en hier ook actief een educatieve rol in te spelen word de horizon verbreed en de kennis en het begrip voor dieren vergroot.

Ook aan de hand van de vele soorten lessen die er geboden worden voor basisschoolleerlingen word er zo veel mogelijk getracht om een deel bewustwording te kweken waar heel veel dieren en producten vandaan komen en hoe hun natuurlijk gedrag er uit ziet.

Verder zien wij onze kinderboerderij ook wel als sociaal ontmoetingspunt tussen mensen en streven we ernaar om een zo vriendelijke en vrij mogelijke sfeer te behouden in onze groene parel tussen de grote gebouwen van Amsterdam. Allerlei verschillende mensen komen via de dieren in contact met elkaar en raken aan de praat.

Als derde is naar de kinderboerderij gaan natuurlijk een vorm van recreatie, de kinderen kunnen lekker spelen op een van de verschillende speeltoestellen of rennen in de tuin en ouders gaan lekker ergens op een bankje zitten om even te ontspannen.

De boerderij is dus een vorm van recreatie en educatie en ook een vorm van integratie.

Inkomsten en vermogensbeheer

Vereniging kinderboerderij de Pijp vergaart en beheert het vermogen als volgt.

Inkomsten:
Veruit het grootste deel van de inkomsten van de vereniging bestaat uit een exploitatiesubsidie afgegeven door het Amsterdamse stadsdeel Zuid. Hierna komen alle leden en donateurs die allen elk jaar een bijdrage leveren om de boerderij draaiende te houden. Verder is er nog een groot aantal kleine inkomsten waaronder anonieme giften, giften van bedrijven en een minimale verkoop van diverse producten waaronder merchandice en voer om de dieren te voeren.

De betaalde medewerkers zijn via een detacheringconstructie werkzaam op kinderboerderij de Pijp en worden betaald met een loonsubsidie die aangevraagd word door en direct bij de detacheur terecht komt.

Beheer:
Het beheer van het vermogen van kinderboerderij de Pijp geschiet door de penningmeester; deze zorgt er voor dat alle dagelijkse uitgaven geschieden en dat subsidieaanvragen op tijd de deur uit zijn. Verder zorgt deze ook dat alle jaarstukken goed verzorgt worden.

De penningmeester word jaarlijks gecontroleerd door de kascommissie bestaande uit minimaal 2 leden.

Besteding:
De besteding van het vermogen is er volledig op gericht dat kinderboerderij de Pijp zijn doelstellingen haalt en de jaren daarop ook kan halen en zo mogelijk uitbreiden. Zo zal er gezorgd worden dat alle opbouw op het terrein onderhouden blijft er genoeg materiaal is alle werkzaamheden uit te voeren. Het bestuur is verantwoordelijk voor alle uitgaven en zal hier als geheel over beslissen.

Bestuurssamenstelling:

Op dit moment is het bestuur 5 man sterk en als volgt opgebouwd:

Too van Velzen:             Voorzitter
Jules Jesserun:             Secretaris
Koen de Kloet:              Penningmeester
Thamar Blanes:            Personeelszaken en vertrouwenspersoon
Forra Wittermans:      Toegevoed bestuurslid/PR

Beloningsbeleid:

In principe worden er geen beloningen voor het werk bij de vereniging gehanteerd. Het personeel wat werkzaam is op de kinderboerderij is gedetacheerd vanuit Combiwel.

Jaarverslagen: